• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Hava Durumu
Anlık
Yarın
7° 3°

Kalite Yönetim Sistemi Mevzuat Yönerge ve Genelgeler

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MEVZUAT, GENELGE VE YÖNERGELERSAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı olmak üzere birinci basamak sağlık kuruluşları ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kapsar.

 Dayanak

Madde 3- (1)Bu Yönerge, 13/12/1983 tarihli ve 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 12/05/2006 tarihli ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (öö) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 Tanımlar

Madde 4-

(1)Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Başkanlık: Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığını,

c) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,

ç) Koordinatörlük: İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerini,

d) Yönetmelik: 12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”i,

e) Dönem: birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerin her birini,

f) 1. dönem: Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarını,

g) 2. dönem: Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını,

ğ) 3. dönem: Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını,  

h) Tabip: Kurum ve kuruluşlarda görevli uzman ve pratisyen tabipler ile diş tabiplerini,

ı) Kurumsal performans katsayısı: Bu Yönerge usul ve esaslarına göre hesaplanan ve Yönetmelik çerçevesinde kurum ve kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesinde kullanılacak olan katsayıyı,

i) Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını,

j) Kuruluş: İl sağlık müdürlüğü bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler ve benzeri birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşları,

k) Değerlendirici: Yönerge çerçevesinde kurumları hizmet kalite standartları çerçevesinde değerlendirmek ve Yönergede belirtilen diğer iş ve işlemler için Başkanlıkça görevlendirilen personeli,

l) Hizmet Kalite Belgesi: Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları ve diğer kamu, üniversite ve özel sağlık kurumlarına verilecek belgeyi,ifade eder.                                                                                                                         

İKİNCİ BÖLÜM

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü, Kurum Performans ve Kalite Birimi

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

Madde 5-

(1)İl genelindeki kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla müdürlük bünyesinde koordinatörlük kurulur. Koordinatörlüğün görevlerini yürütebilmesi için müdürlükçe uygun fiziki mekân, araç-gereç ve teknik donanım sağlanır ve yeterli sayıda personel görevlendirilir.

İl Performans ve Kalite Koordinatörü

Madde 6-

(1)Sağlık müdürünce sağlık müdür yardımcılarından birisi il performans ve kalite koordinatörü olarak görevlendirilir.

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri

Madde 7-

(1)İl performans ve kalite koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) İldeki kurum ve kuruluşların performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığa ulaştırmak veya ulaştırılmasını sağlamak,

b) İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek,  gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak; gereği halinde yapılan anketlere ilişkin inceleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere “anket değerlendirme komisyonu” oluşturmak,

c) İldeki kurumları “hizmet kalitesi standartları” çerçevesinde değerlendirmek; Yönerge ile belirlenen ölçüt/standartları kurum ve kuruluşlar için takip etmek ve değerlendirmek,

ç) İl sağlık müdürü adına kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarının izlenmesi,  değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,

d) İldeki kurum ve kuruluşlarda kalite yönetimi uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak, 

e) Kurum ve kuruluşlardan gelen formları incelemek, değerlendirmek ve Bakanlığa göndermek,

f) İl genelindeki kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarındaki gelişmelerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak üzere toplantılar organize etmek, toplantı raporlarının tutulmasını sağlamak,

g) Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,

ğ) Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,

h) Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,

ı) İldeki Acil Sağlık Hizmetlerini, “112 Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek.

Kurum Performans ve Kalite Birimi

Madde 8-

(1)Kurumlarda, 9 uncu maddede belirlenen görevleri yerine getirmek üzere kurum performans ve kalite birimikurulur.

(2) Birim, her kurumda baştabip veya baştabibin görevlendireceği bir baştabip yardımcısının sorumluluğunda, hastane müdürü veya yardımcısı, başhemşire ile performans ve kalite temsilcisi olmak üzere en az dört kişiden oluşur. Baştabip tarafından sağlıkta performans ve kalite uygulamaları konusunda deneyimli bir personel, performans ve kalite temsilcisi olarak görevlendirilir. Performans ve kalite birimi bu Yönergede belirlenen görevleri yerine getirmek üzere kendi içinde görev dağılımını yapar.

Kurum Performans ve Kalite Biriminin Görevleri

Madde 9-

(1)     Birim, performans ve kalite çalışmalarının karar ve yürütme organı olarak çalışır. Performans ve kalite birimi kurumun ihtiyaçları doğrultusunda çalışma usul ve esaslarına ilişkin prensipleri oluşturur. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda performans ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Performans ve kalite biriminin görevleri şunlardır:

a) Kurumun performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamaları konusundaki politika ve stratejilerini belirlemek,

b) Kurumun performans ve kalite hedeflerini belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları planlamak, organize etmek, izlemek ve değerlendirmek,

c) Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini sağlamak,

ç) Kurumun süreçlerini tanımlamak, süreç sorumlularını tespit etmek ve bu süreçlerin iyileştirilmesinde rol alacak ekiplerin oluşmasını sağlamak,

d) Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak,

e) Kalite ekiplerinde görevli personelin ihtiyacı olan eğitimleri planlamak ve bu eğitimleri almalarını sağlamak,

f)  Kalite iyileştirme ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek,

g) Kurumun ulaştığı kalite düzeyini saptamak amacıyla kriterler geliştirmek ve elde edilen veriler sonucunda çalışmaları yönlendirmek,

ğ) Kurum çalışanlarının faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla gerekli teşvik mekanizmaları oluşturmak,

h) Hizmet kalitesi standartları çerçevesindeki çalışmaları yürütmek,

ı) Standart anket setlerini (hasta ve çalışan) uygulamak,

i) Çalışma grupları ve birimler tarafından hazırlanan performans ve kaliteye ilişkin dokümanları kontrol etmek ve yayımlamak,

j) Performans ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda koordinatörlük, diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği yapmak,

k) Performansa dayalı ek ödeme verilerinin Yeni Performans Takip Sistemine zamanında ve tam olarak girilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Değerlendirme Kriterleri ve Katsayıları

Muayeneye Erişim Katsayısı

Madde 10-

(1) Muayeneye erişim katsayısı; kurumlarda poliklinik hizmetlerinde aktif olarak kullanılan ve her tabip için ayrı olarak tefriş edilmiş olan oda sayısı ile aktif kullanılan diş üniti sayısı toplamının, tabip sayısına bölünmesi suretiyle bulunur. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde oda sayısı hesaplamada kullanılmaz. Vardiya usulü hizmet verilen ağız ve diş sağlığı merkezlerinde vardiyada kullanılan diş ünitleri de hesaplamaya dahil edilir. Muayeneye erişim katsayısının hesaplanmasında tabip sayısına; klinik şef ve şef yardımcıları, asistanlar, anestezi, laboratuar, acil servis/poliklinik ve idari hizmetleri yürüten tabipler ile yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi gibi tıbbi bölümlerde sürekli çalışan tabipler ve temel tıp bilimleri uzmanları dahil edilmez.

(2) Muayeneye erişim katsayısı hesaplamasında aktif olarak kullanılan oda/ünit sayısı ve tabip sayısı dönemin son haftası esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada, doğum izni veya ücretsiz izinde bulunan tabipler ile bir ay veya daha uzun süreli raporlu, bir ay veya daha uzun süreli geçici görevli tabipler, tabip sayısına dahil edilmez.

(3) Muayeneye erişim katsayısı,  (1) den büyük ise (1) kabul edilir.

(Ek: 12/09/2008- 3166/1 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008) (4) Muayene erişim katsayısı kurum tarafından tespit edilir. Ancak Başkanlık veya Koordinatörlükçe Muayene erişim katsayısının tespit edilmesi halinde öncelikle Başkanlıkça tespit edilen katsayı; Başkanlıkça tespit yapılmaması halinde ise koordinatörlükçe belirlenen katsayı geçerlidir.

Hizmet Kalite Katsayısı                                          

Madde 11-

(1) Koordinatörlük, her dönem ilde bulunan tüm kurumları (Entegre ilçe hastaneleri hariç) ilgili dönem sonuna kadar Hizmet Kalitesi Standartları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak (0) ile (1) arasında değişen hizmet kalite katsayısını tespit eder.

Hizmet kalite katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Hizmet Kalite Katsayısı: Verilen Toplam Puan/(Toplam Puan-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)

(2) Ağız ve diş sağlığı merkezleri ADSM Hizmet Kalitesi Standartları çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Koordinatörlükçe tespit edilen hizmet kalite katsayısı resmi bir yazı ile bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 20’si arası kurumlara tebliğ edilir. (Değişik: 12/09/2008- 3166/2 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008) Koordinatörlükçe kurumlarda değerlendirme yapılamadığı durumlarda (koordinatör gerekçesini tutanakla tespit eder ve sağlık müdürünün onayına sunar) kurumun kurumsal performans katsayısı hesabında hizmet kalite katsayısı kullanılmaz.

(4)Hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirmenin Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması esastır. Başkanlık, kurumlarda bir sonraki dönemin ilk ayının 14 üncü günü sonuna kadar, hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yapabilir.

(5)Bir sonraki dönemin ilk ayının 14 üncü günü sonuna kadar Başkanlıkça katsayı tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından belirlenen katsayı geçerlidir. Bu şekilde belirlenen katsayı değerlendiriciler, koordinatör ve başhekim tarafından tutanak altına alınır. Bu katsayı, koordinatörlükçe resmi bir yazı ile bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 20’si arası kurumlara tebliğ edilir.

(6) Hizmet Kalitesi Standartları değerlendirilmesi Başkanlıkça belirlenecek olan çalışma usul ve esasları ile rehberler çerçevesinde yapılır.

Memnuniyet Katsayısı

Madde 12-

(1)Kurumlar, her dönem anket uygulama rehberi çerçevesinde standart anket setlerini kullanarak anketleri uygular. Kurumlar gerekli gördükleri hallerde anket uygulamasına ilişkin olarak hizmet alabilir. Uygulanan anketler sonucu (0) ile (1) arasında değişen memnuniyet katsayısı belirlenir.

(2) Memnuniyet anketleri ilgili dönem içinde uygulanarak en geç dönemin son haftası içinde sonuçlandırılır.

Memnuniyet katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Memnuniyet katsayısı  = Ayaktan Hasta Memnuniyet Katsayısı + Yatan Hasta Memnuniyet Katsayısı

Ayaktan Hasta Memnuniyet Katsayısı =(Anketlerden elde edilen puanların toplamı / Anket uygulanan kişi sayısı) X 0,50

Yatan Hasta Memnuniyet Katsayısı =(Anketlerden elde edilen puanların toplamı / Anket uygulanan kişi sayısı) X 0,50

 (3) Hastanelerde her dönem anket uygulanacak kişi sayısı her bir anket seti için 50’nin altında olamaz. Ancak o dönem yatan hastanın bulunmadığı veya yatan hasta sayısının 50 hastanın altında olduğu kurumlarda sadece ayaktan hasta memnuniyet anketi uygulanır. Bu durumda; memnuniyet katsayısı şu şekilde hesaplanır:

Memnuniyet katsayısı  = Ayaktan Hasta Memnuniyet Katsayısı = (Anketlerden elde edilen puanların toplamı / Anket uygulanan kişi sayısı)

(4) Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ağız ve diş sağlığı merkezleri için oluşturulan anket seti uygulanır.

(5)Memnuniyet anketlerinin Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması esastır.  

(6) Aynı dönem içerisinde Başkanlık veya Koordinatörlükçe anket yapılması veya yaptırılması halinde öncelikle Başkanlıkça tespit edilen katsayı; Başkanlıkça anket yaptırılmaması halinde ise koordinatörlükçe belirlenen katsayı geçerlidir.

Kurum Verimlilik Katsayısı 

Madde 13-

(1)Kurum verimlilik standartları içinde yer alan kriterler, kabul edilebilir değer ve diğer uygulama esasları çerçevesinde kurum verimlilik katsayısı hesaplanır.

(2) Kurum verimlilik katsayısının tespiti, koordinatörün başkanlığındaki bir komisyon marifetiyle yapılır. İldeki kurum sayısı dikkate alınarak ayrıca iki komisyon daha oluşturulabilir.  Bu durumda diğer iki komisyona koordinatörün belirleyeceği kişiler başkanlık eder.

a) Komisyon, biri il performans ve kalite koordinatörlüğünden, diğerleri kurumlardan görevlendirilecek en az üç, en fazla dokuz personelden oluşturulur. Komisyon üyeleri hesaplamaya esas üç dönem boyunca görevlendirilebilir.

b) Komisyonun sekretaryası koordinatörlükçe yürütülür.

c) Kurum verimlilik katsayısı hesaplanmasına esas işlemler ilgili kurumların Başhekim onaylı kayıtları (bilgi ve belgeler) dikkate alınarak yapılacaktır.

ç) Komisyon çalışmaları boyunca hesaplaması yapılan ilgili kurum veya kurumların bir temsilcisi hazır bulunur.

d) Komisyon en geç bir sonraki dönemin ilk ayının 14’üne kadar kurumların kurum verimlilik katsayılarını tutanakla tespit eder. Koordinatörlük komisyon tarafından tespit edilen kurum verimlilik katsayılarını en geç bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 20’si arası kurumlara tebliğ eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kuruluş Kriter ve Katsayıları

Muayeneye Erişim Katsayısı

Madde 14-

(1)Muayeneye erişim katsayısı, il genelinde bulunan kuruluşlardaki poliklinik hizmetlerinde aktif kullanılan ve her tabip için ayrı olarak tefriş edilmiş olan muayene oda sayısı ile aktif kullanılan diş üniti sayısı toplamının, tabip sayısına bölünmesi sonucu bulunur. Muayeneye erişim katsayısının hesaplanmasında tabip sayısına; sağlık müdürlüğü ve sağlık grup başkanlıklarında idari hizmetleri yürüten tabipler, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan tabipler ile sürekli eğitim ve koruyucu sağlık hizmetlerinde görevli tabipler dahil edilmez.

(2) Muayeneye erişim katsayısı hesaplamasında aktif olarak kullanılan oda/ünit sayısı ve tabip sayısı dönemin son haftası esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplamada, doğum izninde veya ücretsiz izinde bulunan tabipler ile bir ay veya daha uzun süreli raporlu, bir ay veya daha uzun süreli geçici görevli tabipler, tabip sayısına dahil edilmez.

(3) Muayeneye erişim katsayısı, (1) den büyük ise (1) kabul edilir.

(4) Aile hekimliğine geçilen illerde muayeneye erişim katsayısı hesaplanmaz.

112 Hizmet Kalite Katsayısı                                           

Madde 15-

(1) Koordinatörlük her dönem ildeki İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ilgili dönem sonuna kadar 112 Hizmet Kalitesi Standartları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutarak (0) ile (1) arasında değişen 112 Hizmet Kalite katsayısını tespit eder.

112 Hizmet Kalite katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Değerlendirme yapılacak istasyonların seçiminde;

a)      A1 ve B2 tipi istasyonlar değerlendirilir.

b)      İstasyon sayısı 5 ve altında olan illerdeki bütün istasyonlar değerlendirilir,

c)      İstasyon sayısı 6 ve üzerinde olan illerde bir önceki dönem vaka sayısı en fazla olan toplam 5 adet istasyon değerlendirilir,

d)     Aynı istasyonlar, ardışık iki dönemde değerlendirilmeye tabi tutulmaz. Ancak, değerlendirilecek başka istasyon bulunmadığı hallerde bu istasyonlar yeniden değerlendirilir. 

e)      Değerlendirme dışı bırakılacak standartlar gerekçesi belirtilerek tutanak altına alınır.

f)       112 Hizmet Kalite Katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır;

İstasyon Puanı = İstasyona Verilen Toplam Puan/(Toplam Puan-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)

İstasyon Ortalama Puanı = Her Bir İstasyon İçin Elde Edilen Puanların Toplamı/ İstasyon Sayısı

Başhekimlik Puanı = Başhekimliğe Verilen Toplam Puan/(Toplam Puan-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)

Komuta Kontrol Merkezi Puanı = Komuta Kontrol Merkezine Verilen Toplam Puan/(Toplam Puan-Değerlendirme Dışı Puan Toplamı)

112 Hizmet Kalite Katsayısı = İstasyon Ortalama Puanı + Başhekimlik Puanı + Komuta Kontrol Merkezi Puanı

 (2)112 Hizmet Kalite katsayısının tespitine esas değerlendirmenin Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması esastır. Başkanlık, kurumlarda bir sonraki dönemin ilk ayının 14 üncü günü sonuna kadar, 112 Hizmet Kalite katsayısının tespitine esas değerlendirme yapabilir.

(3)Bir sonraki dönemin ilk ayının 14 üncü günü sonuna kadar Başkanlıkça katsayı tespit edilmesi halinde Başkanlık tarafından belirlenen katsayı geçerlidir. Bu şekilde belirlenen katsayı değerlendiriciler, koordinatör ve başhekim tarafından tutanak altına alınır.

(4) Tespit edilen katsayı koordinatörlükçe tutanak altına alınarak kurumsal performans katsayısı hesaplanmasında esas alınır.  

(5) 112 Hizmet Kalitesi Standartları değerlendirilmesi Başkanlıkça yayınlanacak rehber çerçevesinde yapılır.

112 Verimlilik Katsayısı

Madde 16-

(1)112verimlilik standartları içinde yer alan kriterler, kabul edilebilir değer ve uygulama esasları çerçevesinde (0) ile (1) arasında değişen 112 verimlilik katsayısı hesaplanır.

(2) 112 verimlilik katsayısının tespiti bu Yönergenin 13 üncü maddesi uyarınca teşkil edilen komisyon marifetiyle yapılır.

Komisyon en geç bir sonraki dönemin ilk ayının 14’üne kadar 112 verimlilik katsayısını tutanakla tespit eder.

Koruyucu Hizmet Katsayısı

Madde 17-

(1)               Koruyucu hizmet standartları içinde yer alan kriterler, kabul edilebilir değer ve diğer uygulama esasları çerçevesinde (0) ile (1) arasında değişen koruyucu hizmet katsayısı hesaplanır.

(Ek: 12/09/2008- 3166/3 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008) (2) Bu yönergenin 13 üncü maddesi uyarınca teşkil edilen komisyon en geç bir sonraki dönemin 20’sine kadar koruyucu hizmet katsayısını tutanakla tespit eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurumsal Performans Katsayısı ve Diğer Hükümler

Kurumsal Performans Katsayısı

Madde 18-

(Değişik: 12/09/2008- 3166/4 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008) (1) Kurumsal performans katsayısı kurum ve kuruluşlarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 25’si arası kesinleştirilir.

Kurumsal performans katsayısı, takip eden dönemde kurum ve kuruluşların Yönetmelik uyarınca dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesine esas teşkil eder.

 (2) Kurumsal performans katsayısı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Kurumlarda;

Kurumsal performans katsayısı =  (Muayeneye erişim katsayısı  +  Memnuniyet katsayısı + Hizmet kalite katsayısı + Kurum verimlilik katsayısı) / 4

b) Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde(Diş hastaneleri dahil);

Kurumsal performans katsayısı =  (Muayeneye erişim katsayısı   +  Memnuniyet katsayısı + hizmet kalite katsayısı + Kurum verimlilik katsayısı) / 4

c)  Entegre ilçe hastanelerinde;

Kurumsal performans katsayısı =  (Muayeneye erişim katsayısı  Koruyucu hizmet katsayısı) / 2

(Değişik: 12/09/2008- 3166/4 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008)  ç) Kuruluşlarda;

Kurumsal performans katsayısı =  (Muayeneye erişim katsayısı  112 hizmet kalite katsayısı + Koruyucu hizmet katsayısı + 112 verimlilik katsayısı) / 4

(Ek: 12/09/2008- 3166/4 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008)  d) Aile hekimliği uygulanan kuruluşlarda;

Kurumsal performans katsayısı =  (112 hizmet kalite katsayısı + Koruyucu hizmet katsayısı + 112 verimlilik katsayısı) / 3

(3) Hesaplanan katsayı (1) den büyük ise, (1) olarak kabul edilir.

(Değişik: 12/09/2008- 3166/4 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008)  (4) Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan kurumlar ile aile hekimliği uygulamasının ilk defa başladığı kuruluşlarda, ilgili dönem ve bir sonraki dönem için kurumsal performans katsayısı (1) olarak kabul edilir

Kayıtların Tutulması

Madde 19-

(1) a) Bu Yönerge ile ilgili yapılan işlemler, kararlar, tutanaklar ve raporlar kurum veya kuruluş amiri tarafından onaylanarak bir dosyada kayıt altına alınır.

(Değişik: 12/09/2008- 3166/5 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008)  b) Kurumlarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 25’i arası baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, başhemşire ve performans ve kalite temsilcisi tarafından Yönerge esaslarına göre hesaplanan kurumsal performans katsayısı tutanakla tespit edilir. Bu şekilde kurumsal performans katsayısı kesinlik kazanır. Tutanağın bir örneği il performans ve kalite koordinatörlüğüne gönderilir.

c) Kuruluşlarda bir sonraki dönemin ilk ayının 15’i ila 20’si arası sağlık müdürü, il performans ve kalite koordinatörü, iki şube müdürü ve bir koordinatörlük personeli tarafından bu Yönerge esaslarına göre hesaplanan kurumsal performans katsayısı tutanakla tespit edilir. Bu şekilde kurumsal performans katsayısı kesinlik kazanır.

ç) Müdürlükler, bir sonraki dönemin ilk ayının en geç son haftasında Kurumsal Performans Katsayısı Bildirim Formunu elektronik ortamda (web tabanlı sistem kurulmuş ise sistemde yer alan formun doldurulması gerekmektedir) doldurarak excel formatında “performanskalite@saglik.gov.tr veanaliz@saglik.gov.tr” elektronik posta adresine gönderirler.

d) Koordinatörlük veya değerlendirici, kurumlarda hizmet kalite katsayısı hesaplamasına esas standartlardan; acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, radyoloji, diyaliz, morg ve benzeri birimleri bulunmayan kurumlar (ağız ve diş sağlığı merkezleri dahil) için gerekçelerini bir tutanakla belirtmek kaydıyla listede yer alan standartları değerlendirme dışı bırakabilir.  

Diğer Hükümler

Madde 20-

(1)        Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslar uyarınca gerekli şartları karşılayanlara Bakanlıkça “Hizmet Kalite Belgesi” verilir. Ayrıca, talep edilmesi halinde diğer kamu, üniversite ve özel sağlık kurumları da “Hizmet Kalite Belgesi” verilmesi açısından değerlendirmeye tabi tutulabilir.

(2)               Kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme çalışmaları çerçevesinde norm birliği sağlanması, kaynakların etkili kullanımı ve Bakanlıkça belirlenen hedefler ile uyumun sağlanması amacıyla kurum ve kuruluşların diğer belgelendirme çalışmalarına başlayabilmeleri Başkanlığa yapılacak bildirime tabidir.

(3)               Başkanlıkça yönergenin uygulanmasına ve gösterge/standartların puanlandırılmasına ilişkin olmak üzere rehberler yayımlanabilir.   

(4)               Çalışan memnuniyeti ölçümüne ilişkin anket uygulaması Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre, kurum tarafından yılda en az bir kez uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1-

(1)               23/03/2007 Tarihli ve 2542 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi”ne göre 2008 Yılı ikinci dönemde tespit edilen kurumsal performans katsayısı 2008 Yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait, Yönetmelik çerçevesinde kurum ve kuruluşlarda dağıtılabilecek döner sermaye tutarının hesaplamasına esas olacaktır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 21- 23/03/2007 Tarihli ve 2542 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme Ve Performans Değerlendirme Yönergesi” ve ekleri ile buna istinaden çıkarılan genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 22-

Bu Yönergenin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yayımı tarihinde, diğer hükümleri 01/09/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Ekler:

Ek 1. Hizmet Kalitesi Standartları, (Değişik: 12/09/2008- 3166/6 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008)

Ek 2. ADSM Hizmet Kalitesi Standartları, (Değişik: 12/09/2008- 3166/6 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008)

Ek 3. Memnuniyet Anketleri ve Uygulama Usul ve Esasları,

Ek 4. Kurum Verimlilik Göstergeleri,

Ek 5. 112 Hizmet Kalitesi Standartları, (Değişik: 12/09/2008- 3166/6 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008)

Ek 6. 112 Verimlilik Göstergeleri, (Değişik: 12/09/2008- 3166/6 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008)

Ek 7. Koruyucu Hizmet Göstergeleri, (Değişik: 12/09/2008- 3166/6 mad. Yürürlük Tarihi:01/09/2008)

Ek 8. Çalışan Memnuniyeti Anketi ve Uygulama Usul ve Esasları.

Ek 9. Kurumsal Performans Katsayısı Bildirim Formu

Ek 10. Kurum Verimlilik Katsayısı Sonuç Tutanağı

Ek 11. 112 Verimlilik Katsayısı Sonuç Tutanağı

Ek 12. Belgelendirme Talebinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlar İçin Bildirim Formu

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel hedeflerindendir. Bakanlığımızca bu çerçevede, sağlık çalışanlarının güvenliğine yönelik aşağıdaki düzenlemeler yapılarak kurumlarımız talimatlandırılmıştı.

a) Tüm sağlık kurumlarında, hizmet alanlar ve sağlık çalışanları için güvenli bir ortam sağlanması amacıyla yayımlanan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda;

1)       Çalışan güvenliği komitesinin kurulması,

2)       Çalışan güvenliği programının hazırlanması,

3)       Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması,

4)       Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması,

5)       Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenleme yapılması,

6)       Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik program hazırlanması,

7)       Beyaz kod uygulamasına geçilmesi,

8)       Çalışanlara, çalışan güvenliği konusunda eğitimlerin verilmesi.

b)      Kurumlarımızda uygulamaya konulan “Hizmet Kalite Standartları” kapsamında çalışma ortamından kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi amacıyla şiddet ve iletişim konularını da kapsayacak şekilde risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirlerin alınması.

c)      “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile acil servisler başta olmak üzere riskli alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak,  genel kolluk ve özel güvenlik personeliyle güvenlik kamerası bulundurulmasının sağlanması.

Diğer taraftan şiddeti azaltmaya yönelik çalışmaların basın mensupları, iletişim uzmanları, idareciler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte değerlendirildiği sempozyum düzenleyerek ulusal düzeyde sürekliliği olan “Emeğe Saygı Şiddete Sıfır Tolerans” kampanyasını başlatmıştık. Bu kampanya kapsamında vatandaşı bilgilendirmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacı ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca “hasta ve çalışan güvenliği sempozyumları” düzenleyerek sağlık çalışanlarına eğitimler vermekteyiz.

Kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla, mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi önem taşımaktadır. Bu itibarla çalışan güvenliğinin sağlanmasında yöneticilerimize büyük görev ve sorumluluk düşmekte olup aşağıdaki talimatlar hassasiyetle uygulanacaktır.

 

1)        Beyaz kod uygulaması;

a)       “Beyaz Kod” uygulaması sorumlu başhekim yardımcısı vasıtasıyla yakından takip edilecek ve sistemin etkin şekilde yürümesi sağlanacaktır.

b)  Görevli müdahale ekiplerinin olay yerine en kısa zamanda ulaşması sağlanacaktır.

c)  Gerçekleşen olayların analizi yapılarak, ilgili sağlık kurumuna özgü tedbirler artırılacaktır.

2)        Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi;

Hastane ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde bir başhekim yardımcısının doğrudan takip edeceği “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri” kurulacaktır. Bağlı birimlerdeki çalışan hakları ve güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek üzere halk sağlığı müdürlükleri ile il sağlık müdürlüklerinde de bir müdür yardımcısının doğrudan takibinde aynı birimler kurulacaktır. 

a)       Bu birim tüm sağlık çalışanlarının kolay ulaşabileceği bir yerde olacaktır. Gerekli ekipman (dış hatta açık telefon, faks, internet bağlantılı bilgisayar ve uygun görüşme ortamı) temin edilecektir.

b)      Birimde tercihen sosyal hizmet uzmanı, psikolog veya halkla ilişkiler uzmanı sekretarya olarak görevlendirilecek ve yeterli sayıda personel bulundurulacaktır.

c)       Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul edecek, bu başvuruları değerlendirerek raporlayacak, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunacaktır. 

d)       Birim, çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip edecek olup aylık olarak başhekimliğe rapor sunacaktır.

3)        Risk değerlendirmesi ve güvenlik tedbirleri;

a)       Sağlık kurumları şiddet bakımından risk değerlendirmelerini yeniden yapacak ve riskin yüksek olduğu bölümlerde hizmet süreçleri yeniden gözden geçirilecek ve ilgili bölümdeki sağlık çalışanı sayısı yeterli hale getirilecektir. Fiziki alanlar nitelik ve iyi çalışma şartları açısından gerekirse yeniden düzenlenecektir.

b)      Acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane gibi şiddet riskinin yüksek olduğu bölümlerin bekleme alanlarında gerekirse sayıları artırılarak yeterli güvenlik elemanı bulundurulacaktır.

c)       Hasta mahremiyeti dikkate alınmak şartıyla, kurumların tüm alanlarını gözetleyebilecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilecek ve kamera görüntüleri sürekli takip edilecektir.   Şüpheli durumlara ve kişilere bu konuda eğitilmiş özel güvenlik elemanları anında müdahale edecektir.

d)       İletişim becerileri ve sorunlu hasta/hasta yakınlarını tanıma-çatışma yönetimi konularında eğitim almış kişiler, bekleme alanlarında görevlendirilecek ve “sorun çözücü” olarak çalışmaları temin edilecektir.  

e)       Fiziki mekanlar 24 saat boyunca yeterli düzeyde aydınlatılacak ve havalandırılacaktır.

f)       Personelin alternatif çıkış yolları oluşturulacaktır.

4)        Çalışanların eğitimi; 

a)       Başta güvenlik görevlileri, 112 ve acil çalışanları olmak üzere çalışanlara iletişim becerileri, öfke kontrolü ve özellikle öfkeli hasta ve hasta yakınıyla iletişim konularında eğitim verilecektir.

b)      Sağlık çalışanlarına şiddet davranışına karşı tedbir alma eğitimleri verilecektir.

5)        Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi;

a)       Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye müracaat edecekleri, hangi işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Bu amaçla acil servisler başta olmak üzere hastanın durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta yakınlarını bilgilendirmek üzere “hasta bilgilendirme alanları” güçlendirilerek ve hangi durumlarda, ne sıklıkta ve kim tarafından bilgilendirme yapılacağı belirlenecektir.

b)      Vatandaşı şiddete uğrayan sağlık personelinin hizmet vermekten çekilme hakkının bulunduğu, böyle bir durumda hizmet alma sürecinin aksayabileceği konusunda bilgilendirilecektir.

c)       Vatandaş, sağlık çalışanına yönelik şiddet uygulayanların mutlaka yargılanacağı ve cezalandırılacağı konusunda (pano/afiş/broşürler gibi vasıtalarla) bilgilendirecektir.

6)        Hizmetten çekilme;

Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.

a)       Hizmetten çekilme talebi, kurum tarafından belirlenen yöneticiye sözlü veya yazılı olarak bildirilecektir.

b)      Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verecektir. 

c)       Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alacaktır. Bu kapsamda ilgili hastanın sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirleyecek, kurum içerisinde bunun mümkün olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını sağlayacaktır. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilecektir.

7) Bildirim süreci ve hukuki yardım;

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş,  24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve “www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur.  

a)       Kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları, yöneticiler tarafından derhal “113” numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirilecek, eş zamanlı olarak ilgili kurumun hukuk birimine ve adli mercilere intikal ettirilecektir. Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettirecektir. Özel sağlık kuruluşları da adli bildirim konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

b)      Şiddete uğrayan sağlık çalışanı tarafından da “113” numaralı telefona doğrudan bildirim yapılabilecektir.

c)       Ayrıca yöneticiler, “www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinde bulunan  “Beyaz Kod Bildirim Formu”nu dolduracaktır.

d)       Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere ve/veya ilgili personele hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacak, olayın adli makamlara intikal ettirilip ettirilmediğini araştıracak ve şayet ettirilmemiş ise olayı derhal adli makamlara bildirecektir. Ayrıca şiddet olayının gerçekleştiği sağlık kurumunun hukuk birimine olayın bildirildiğini tespit ederek olayın takibini temin edecektir.

e)       Hukuk birimleri, işlenen suçtan mağdur olan Bakanlık personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardımını isteyip istemediğini soracak ve talep etmeleri halinde Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hukuki yardım yapılacaktır.

8) Diğer hususlar;

a) “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik”in 7 ve 8 inci maddeleri, “Hastane Hizmet Kalite Standartları” çerçevesinde daha etkili şekilde uygulanmaya devam edilecektir.

b) İl sağlık müdürü konuyla doğrudan sorumlu bir sağlık müdür yardımcısı ile birlikte kurumlarda çalışan güvenliği uygulamaları ve alınan tedbirleri aylık periyotlarla izleyecek ve Bakanlığa rapor edecektir.  

c) SABİM’e  yapılan  sağlık  çalışanları  hakkındaki  şikayetler,  başvuruların  ancak  % 4’ünü oluşturmaktadır. SABİM’e ve hasta hakları birimine yapılan sağlık çalışanları hakkındaki şikâyetler,  öncelikle  SABİM’den  sorumlu  il  sağlık  müdür  yardımcısı  ve  hasta  haklarından sorumlu başhekim  yardımcısı  tarafından  ön  değerlendirmeye  tabi  tutulacak,  genel  ve

soyut nitelikte olan, şikayet sahibinin adı ve adresi belli olmayan veya personelin kusuru bulunmadığı açıkça görülen ihbar ve şikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Genelgenin İlinizde bulunan tüm kamu, üniversite ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulması ve uygulanmasının teminini, ayrıca Bakanlığımızca çalışan güvenliğine ilişkin olarak yapılacak yeni düzenlemelerin titizlikle takibini önemle rica ederim.